O muzyce... przy flecie prostym

Multimedialny Podręczny Słowniczek Muzycznyakord (z wł. accordo)


1. współbrzmienie (akord harmoniczny) lub następstwo (akord melodyczny) co najmniej trzech różnych co do wysoko¶ci i nazwy dĽwięków;
współbrzmienie dĽwięków oddalonych o interwał *oktawy lub jego wielokrotno¶ć nie stanowi akordu;
współbrzmienia dwóch dĽwięków można niekiedy uważać za niepełne akordy;
w harmonii klasycznej akordy (*trójdĽwięki, akordy *septymowe, akordy *nonowe itd.) maj± budowę tercjow±, tzn. kolejne ich składniki dĽwiękowe ustawione s± nad sob± w odległo¶ciach tercji;
w muzyce nowszej stosowane s± również akordy budowane na innych zasadach, np. akordy o budowie kwartowej lub innej;
zob. też *pozycja akordu, *przewrót akordu, *arpeggio.

2. akord strun - szereg dĽwięków, na które nastrojone s± struny danego instrumentu,
np. w skrzypcach: g-d 1-a1-e2.
powrót